Oczyszczalnie ścieków
mini,page,85,144,144.jpg
Rozruchy technologiczne w zakresie regulacji

Oferujemy usługi w zakresie rozruchów technologicznych instalacji przed przekazaniem ich do eksploatacji po wykonaniu robót budowlano-montażowych. Polegają one na próbach poszczególnych węzłów i ciągów technologicznych w ich wzajemnym współdziałaniu oraz na próbach całej instalacji. Rozruch technologiczny prowadzony jest w oparciu o projekt rozruchu, uwzględniający ustalenia zawarte w założeniach techniczno-ekonomicznych i w projekcie technicznym.

separator
Partnerzy